«Π. Ν. Παπαγεωργίου. Επιγραφικά Μελετήματα» [Μ]

Ο φιλόλογος και επιγραφικός Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1854-1912) εξέδωσε μεγάλο αριθμό επιγραφών από τη Μακεδονία και όχι μόνον σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, αλλά και στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο κυρίως (αλλά όχι μόνον) της Θεσσαλονίκης. Όπως ήδη παρατήρησε ο P. Perdrizet, [P. Perdrizet, “L’ incantada de Salonique (Musée du Luvre)”, Mon.Piot 31 (1930) 51 σημ. 1, πρβλ. L. Robert, “Inscriptions de Thessalonique”, RPh 48 (1974) 183, D. Feissel, Recueil des Inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siècle, BCH Suppl. VIII, Αθήνα/Παρίσι 1983, 11-16] “κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι γνωρίζει όλες του τις δημοσιεύσεις σχετικά με τις αρχαιότητες της Θεσσαλονίκης”. Η διαπίστωση αυτή ισχύει φυσικά και για τις δημοσιεύσεις του που αφορούν τις άλλες πόλεις της Μακεδονίας (π.χ. Έδεσσα, Σέρρες, κλπ.). Αν και πέρασαν 80 περίπου χρόνια από την παρατήρηση του Perdrizet πλήρης κατάλογος των έργων του Π. Ν. Παπαγεωργίου δεν υπάρχει [βλ. Χ. Μπακιρτζής, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 15 (1975) 365-367 και Π. Μ. Νίγδελης, Πέτρου Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία (1880-1912), Θεσσαλονίκη 2004, 9/10 σημ. 1]. Στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας πρόκειται να συνταχθεί και να δημοσιευθεί πλήρης -κατά το δυνατόν- κατάλογος με την εργογραφία του Π. Ν. Παπαγεωργίου και να γίνει επαναδημοσίευση των μικρών επιγραφικών μελετών του και κυρίως όσων είναι δημοσιευμένες σε δυσπρόσιτα έντυπα. Το έργο θα συνοδεύουν αναλυτικά ευρετήρια λέξεων και concordances επιγραφών.