«Αλληλογραφία Ελλήνων & ξένων ερευνητών για τις Αρχαιότητες της Μακεδονίας» [Μ]

Πληροφορίες σχετικές με τις αρχαιότητες της Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και επιγραφές, αναφέρονται συχνά στην αλληλογραφία Ελλήνων και ξένων ερευνητών. Μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας αυτής φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στην Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου (Τμήμα Inscriptiones Graecae), στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη), καθώς και στα αρχεία των American Philosophical Society (Φιλαδέλφεια), Institute for Advanced Study (Princeton), Center for Epigraphical and Palaeographical Studies (Ohio USA), Academie Belge (Βρυξέλλες), Πανεπιστημίου του Harvard. Αντιπροσωπευτικό δείγμα της αλληλογραφίας αυτής που αφορά στη δράση του φιλολόγου και επιγραφικού Π. Ν. Παπαγεωργίου, έχει μελετηθεί και εκδοθεί από τον Π. Μ. Νίγδελη [βλ. Π. Μ. Νίγδελης, Πέτρου Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία (1880-1912), Θεσσαλονίκη 2004, του ιδίου, “Μια νέα επιστολή του Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου προς τον Γρηγόριο Βερνανδάκη”, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 37 (2008) 296-303]. Κατά το πρότυπο των ανωτέρω μελετών πρόκειται να συγκεντρωθούν, να ψηφιοποιηθούν και να εκδοθούν (με τον απαραίτητο υπομνηματισμό) επιστολές Ελλήνων και ξένων ερευνητών στις οποίες γίνεται λόγος για την επιγραφική δραστηριότητα στη Μακεδονία της εποχής τους.