«Επιγραφές Μακεδονίας στο αρχείο της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων» [Α]

Πρόκειται να μελετηθούν έγγραφα που φυλάσσονται στο αρχείο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (για λόγους δεοντολογίας η σχετική έρευνα θα καλύπτει το διάστημα από το 1912 έως το 1980), στα αρχεία άλλων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος και ιδιαίτερα της Μακεδονίας καθώς και σε άλλα συναφή δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, προκειμένου να εντοπισθούν πληροφορίες που αφορούν σε αδημοσίευτο επιγραφικό υλικό [βλ. π.χ. Π. Μ. Νίγδελης, “Μία επιτύμβια επιγραφή της αυτοκρατορικής εποχής από την Αμφίπολη στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών”, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 6 (2001) 142-146], και να συλλεγούν συμπληρωματικά στοιχεία για την ιστορία των ήδη δημοσιευμένων επιγραφικών κειμένων, τα οποία διέλαθαν της προσοχής της σύγχρονης έρευνας. Όμοιου τύπου έρευνες οδήγησαν είτε στον εντοπισμό επιγραφικών μνημείων που θεωρούνταν χαμένα [βλ. Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, “Deperditae ή το κυνήγι των χαμένων επιγραφών”, ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ 7 (1991/1992) [1993] 21-28, της ιδίας, “Λίθου Πρασίνου”, ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ 7 (1991/1992) [1993] 141-143, της ιδίας, “Inscriptiones deperditae aus IG X 2.1”, TYCHE 10 (1995) 139-141, Π. Μ. Νίγδελης, “Από τη Ραιδεστό στη Θεσσαλονίκη: Η τύχη μιας επιγραφής της Περίνθου”, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 5 (2000) 148-150, E. K. Sverkos, “Verschollene Inschriften aus Bisanthe im Archäologischen Museum von Thessaloniki”,  ΤΕΚΜΗΡΙΑ 6 (2001) 155-158], είτε στον καθορισμό της προέλευσής τους [βλ. π.χ. Π. Μ. Νίγδελης, “Από το Νευροκόπι στην Αθήνα. Η επιτύμβια επιγραφή IG II/III2 10770 και η προέλευσή της”, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 6 (2001) 149-154, Γ. Δεσπίνης, “Από τη Μακεδονία στην Αθήνα”, στό: Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), ΜΥΡΤΟΣ. Μελέτες στη μνήμη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη 2000, 269-276, του ιδίου, “Ένα επιτύμβιο ανάγλυφο από τη Μακεδονία στην Αθήνα”, ΕΓΝΑΤΙΑ 3 (1991/1992) 57-66].