«Επιγραφικό σημειωματάριο F. Kinch» [Μ]

Τα προσωπικά σημειωματάρια ξένων ερευνητών που επισκέφθηκαν τη Μακεδονία στο πλαίσιο της έρευνας της περιοχής περιέχουν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για επιγραφές, πολλές εκ των οποίων είναι σήμερα χαμένες [βλ. π.χ. τη συμβολή των σημειωματαρίων (“Notebooks”) του Ch. Edson, ο οποίος εργάσθηκε  στη Μακεδονία  επί διετία (1936-1938). Στις σημειώσεις του βασίστηκαν διάφορες μελέτες, βλ. π.χ. Μ. Β. Hatzopoulos, Morrylos. Cité de la Créstonie, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 7, Αθήνα 1989 και Π. Μ. Νίγδελης, “Προετοιμάζοντας το corpus της Μακεδονίας: Ένα επιγραφικό ταξίδι του Charles Edson στο Άγιον Όρος”, στο: Ιωακ. Παπάγγελος (επιμ.), Άγιον Όρος και προχριστιανική Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 2006, 128-136. Πρβλ. και D. Feissel-M. Sève, “La Chalcidique vue par Charles Avezou (april 1914) Notes de voyage et inscriptions”, BCH 103 (1979) 102-326]. Τη Μακεδονία επισκέφθηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και ο Δανός Αρχαιολόγος F. Kinch. Παράλληλα με την λοιπή αρχαιολογική του δραστηριότητα ο Κinch κατέγραψε σεβαστό αριθμό επιγραφών από διάφορες πόλεις της Μακεδονίας. Τα επιγραφικά σημειωματάριά του φυλάσσονται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης και είναι συνταγμένο στη δανική γλώσσα. Περιλαμβάνει δελτία ποικίλης έκτασης με τα κείμενα των επιγραφών, περιγραφή των μνημείων και αναφορά στις συνθήκες εύρεσής τους. Στην ίδια βιβλιοθήκη φυλάσσονται επίσης έκτυπα επιγραφών της Μακεδονίας που έβγαλε ο ίδιος ερευνητής. Το αρχείο θα ψηφιοποιηθεί,  θα μελετηθεί και θα εκδοθεί.