«Επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα της ΙΙ» [Α]

Στη σειρά των Inscriptiones Graecae έχει σχεδιασθεί η έκδοση ενός επιγραφικού συμπληρώματος που θα περιλαμβάνει τις επιγραφές της Θεσσαλονίκης και της χώρας της οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την έκδοση του Ch. Edson (με όριο συλλογής του υλικού το έτος 1960). Το έργο εκπονείται από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επειδή, ωστόσο, μεγάλος αριθμός επιγραφών (περίπου 120) που ανακαλύφθηκαν μετά το 1960 παραμένει αδημοσίευτος, επιβάλλεται η σύνταξη ανεξάρτητων μελετών που θα αποβλέπουν στη δημοσίευση του υλικού αυτού με αναλυτικό υπόμνημα, ώστε και τούτο να ληφθεί υπόψη από τους μελλοντικούς συντάκτες του συμπληρώματος των Inscriptiones Graecae.