«Αρχείο εντύπων που αναφέρονται σε επιγραφές της Μακεδονίας» (Α)

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής στόχος είναι η αποδελτίωση επιγραφών που μαρτυρούνται σε σπάνια έντυπα (εφημερίδες, τοπικά περιοδικά, έργα τοπικών λογίων, κλπ.) καθώς και στα έργα ξένων περιηγητών που επισκέφθηκαν τη Μακεδονία από το 15ο έως και τις αρχές του 20ού αι. Τα αντίστοιχα φύλλα των εντύπων πρόκειται να ψηφιοποιηθούν, προκειμένου να γίνουν προσιτά στην έρευνα, ενώ οι επιγραφές που αναφέρονται σε αυτά θα αποδελτιωθούν και θα καταρτισθεί πλήρης κατάλογος των κειμένων [βλ. π.χ. τη μελέτη του Εμμ. Βουτυρά, “Η λατρεία του Ασκληπιού στη Μακεδονία”, Αρχαία Μακεδονία 5 (1989) [1993] 251-265, όπου γίνεται αναφορά σε μία άγνωστη μέχρι τότε αναθηματική στον Ασκληπιό και την Υγεία επιγραφή, την οποία δημοσίευσε ο Π. Ν. Παπαγεωργίου στην εφημερίδα της Θεσσαλονίκης “Αλήθεια”. Πρβλ. και Π. Μ. Νίγδελης, “Habent sua fata lapides. Ξεχασμένες δημοσιεύσεις του Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου για επιγραφές της Θεσσαλονίκης και της Έδεσσας”, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 7 (2002) 85-106]. Το ίδιο θα γίνει και με τα έργα των ξένων περιηγητών που επισκέφθηκαν τη Μακεδονία από το 15ο έως και τις αρχές του 20ού αι., προκειμένου να καταγραφούν οι επιγραφές που αναφέρονται εκεί, να ταυτισθούν με άλλες δημοσιεύσεις ή να εντοπισθούν τυχόν αδημοσίευτα κείμενα [βλ. ήδη M. Hatzopoulos, “Les épigraphistes français en Macédoine”, στο: Actes du colloque international du centenaire de l’ Année épigraphique, Paris 19-21 octobre 1988, Un siècle d’ épigraphie classique: aspects de l’ oeuvre des savants français dans les pays du bassin méditerranéen de 1888 à nos jours, Παρίσι 1990, 205-221 και επίσης Σ. Ταμπάκη, Η Θεσσαλονίκη στις περιγραφές των περιηγητών (12ος-19ος αι. μ.Χ.): Λατρευτικά μνημεία, Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινά Μνημεία 10, Θεσσαλονίκη 1998].