«Σύνταγμα επιγραφών Αμφίπολης» [M]

Το έργο αποβλέπει στη συνέχεια του έργου διαφόρων φορέων για την έκδοση των επιγραφών της Μακεδονίας και ειδικότερα του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου, από το οποίο έχουν προκύψει  μέχρι στιγμής τα εξής επιγραφικά συντάγματα: Έκδοση των επιγραφών της Θεσσαλονίκης: Ch. Edson, Inscriptiones Graecae Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae. Pars I. Inscriptiones Macedoniae. Fasc. II. Inscriptiones Thessalonicae et viciniae, Βερολίνο 1972 [πρβλ. και πρόσφατα Π. Μ. Νίγδελης, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική και κοινωνική Ιστορία της Αρχαίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006]. Έκδοση των επιγραφών της Βεροίας: Λ. Γουναροπούλου-Μ. Β. Χατζόπουλος, Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας (μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού). Τεύχος Α΄. Επιγραφές Βεροίας, Αθήνα 1998 ( στο εξής: Ι.Beroia), Ph. M. Petsas-M. B. Hatzopoulos-L. Gounaropoulou-P. Paschidis, Inscriptiones du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone de Leukopétra (Macédoine), ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 28, Αθήνα 2000. Έκδοση επιγραφών της Άνω Μακεδονίας: Θ. Ριζάκης-Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω Μακεδονίας (Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς). Τόμος Α΄. Κατάλογος Επιγραφών, Αθήνα 1985, F. Papazoglou-M. Milin-M. Ricl-K. Hallof, Inscriptiones Graecae Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae. Pars II. Inscriptiones Macedoniae. Fasc. II. Inscriptiones Lyncestidis, Heracleae, Pelagoniae, Derriopi, Lychnidi, Βερολίνο 1999.

Το σύνταγμα σχεδιάζεται κατά το πρότυπο ανάλογων έργων (βλ. π.χ. Ι.Beroia) και θα περιλαμβάνει: Ι. Συντομογραφίες-Βιβλιογραφία. ΙΙ. Καθορισμό του ιστορικού πλαισίου, ΙΙΙ. Καθορισμό της χώρας (territorium) της Αμφίπολης, ΙV. Ιστορικό της ευρέσεως, συλλογής και δημοσίευσης των επιγραφών, V. Περιγραφή της μεθόδου παρουσίασης του υλικού. VI. Σύνταγμα των Επιγραφών VII. Φιλολογικές μαρτυρίες VIII. Επιγραφικές μαρτυρίες (Testimonia), IX. Aναλυτικά Ευρετήρια, X. Κατάλογος Εικόνων.