Εκθέσεις Πεπραγμένων 2012-15

Η εξέλιξη του έργου αποτυπώνεται σε εκθέσεις που συντάσσονται σε ετήσια βάση από τους επιστημονικούς υπευθύνους των επιμέρους ερευνητικών ομάδων (ΚΕΟ): Στις εκθέσεις περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο η πρόοδος των εργασιών και τα αποτελέσματα της έρευνας. Επίσης αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις από το αρχικό πλάνο εργασίας και επισημαίνονται, εφόσον υπάρχουν, αδυναμίες στην πραγματοποίηση του έργου.  Την τελική ετήσια έκθεση προόδου της έρευνας συντάσσει ο Συντονιστής του προγράμματος με τρόπο ώστε να υποβοηθείται η τελική αξιολόγηση του έργου από εξωτερικούς κριτές. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι δράσεις και τα παραδοτέα εκάστης ερευνητικής ομάδας και συνοψίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.