Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης 2012-15

Την αξιολόγηση του παραγόμενου έργου αναλαμβάνει εξωτερική τριμελής επιτροπή. Κατά την αξιολόγηση θα ακολουθούνται δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά στον ποσοτικό έλεγχο του παραγόμενου έργου, ώστε το προϊόν να ανταποκρίνεται στον αρχικό σχεδιασμό και ο δεύτερος συνδέεται με τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου έργου, αν δηλαδή η μέθοδος που ακολουθείται είναι διασφαλισμένη και ανταποκρίνεται στα διεθνή ειωθότα, και κατά πόσον μέσω αυτού προάγεται η έρευνα της Αρχαίας Ιστορίας.