Βιβλιογραφία για την Αρχαία Μακεδονία: 1900-2010

1.Bιβλιογραφία για την Αρχαία Μακεδονία από το 1900 έως το 2010.  Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης πρόκειται να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές με την ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το 1900 έως το 2010 [βλ. ήδη Ηλ. Σβέρκος, “Μακεδονική Βιβλιογραφία. Μέρος Α΄. 1900-1945”, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 28 (1994) 369-388]. Το έργο, το οποίο θα δημοσιευθεί ως ανεξάρτητη μελέτη, σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για την έρευνα της Αρχαίας Μακεδονίας και περιλαμβάνει: α) Πίνακα συντομογραφιών, β) Σύντομη Εισαγωγή στην οποία περιγράφεται η δομή του έργου, γ) Κατάλογο δημοσιευμάτων κατά χρονολογική σειρά [για τη διευκόλυνση των ερευνητών τις μελέτες συνοδεύουν –στις περιπτώσεις που υπάρχουν- βιβλιοκρισίες και όπου κρίνεται αναγκαίο σχόλια και προσθήκες], δ) Αναλυτικά ευρετήρια προσώπων, τοπωνυμίων, θεοτήτων και αντιστοιχίες επιγραφών (concordances) καθώς επίσης και κατάλογο των συγγραφέων.