Συλλογή επιγραφών Μακεδονίας (Κλασσική /Ελληνιστική /Αυτοκρατορική Εποχή)

Στόχος είναι η δημιουργία μίας συλλογής επιγραφών από τη Μακεδονία των κλασσικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, οι οποίες θα καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της ιστορίας της περιοχής. Στη δομή του έργου η διάκριση των εποχών θα είναι σαφής (Ι. Κλασσική Εποχή, ΙΙ. Ελληνιστική Εποχή, ΙΙΙ. Αυτοκρατορική Εποχή), ενώ ως προς την κατάταξη τoυ υλικού θα ακολουθηθούν τα ειωθότα [βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις του L. Robert, “Les inscriptions de Thessalonique”, RPh 48 (1974) 180-246 για το Corpus των επιγραφών της Θεσσαλονίκης]: I) Συνθήκες, Νόμοι, ψηφίσματα, βασιλικές επιστολές και βασιλικά διαγράμματα, επιστολές και διατάγματα ρωμαίων αυτοκρατόρων και διοικητών της επαρχίας. II) Αναθηματικές επιγραφές. III) Τιμητικές επιγραφές, ΙV) κατάλογοι (ιερέων, νικητών σε αγώνες, εφήβων κλπ.), V) Varia: Αρεταλογίες, Ιεροί νόμοι, Δωρεές, Προσκλήσεις σε θηριομαχικούς και μονομαχικούς αγώνες (Invitationes ad munera gladiatorium et venatorum), Απελευθερωτικές πράξεις, οροθέσια, οδοδείκτες, VI) Επιτύμβιες επιγραφές.